۱۳۸۶/۱۰/۲۸

پاستورال-2

 

برايتان زيبا مي‌نمايند آنگاه كه شبانگاه بازمي‌گردانيد و آنگاه كه بامداد به چرا مي‌بريد.
قرآن-نحل 6

***

قبلي

هیچ نظری موجود نیست: