۱۳۸۵/۱۰/۱۶

آموزه‌هاي پسر سينا (1) - خفقان

خفقان‌ نوعی‌ پریدن‌ و تپش‌ غیرعادی است که به قلب‌ روی‌ می‌آورد، سبب خفقان‌ عبارت‌است از هر چه ‌آزار به قلب می‌رساند، هر چه قلب از آن آزار بیند، واین آزاررسان‌ به قلب که مایه خفقان قلب می‌شود چند صورت‌ دارد:

۱) سبب آزار قلب در خود قلب است. ۲) سبب آزار قلب‌ درنیام‌ قلب است. ۳) آزار قلب از اندامان همسایه قلب به قلب سرایت کرده‌است. ۴) سبب‌ ممکن است ماده خلطی باشد. ۵) آزار قلب نتیجه سوءمزاج ساده بدون ماده باشد. ۶) شاید از ورم باشد. ۷) سبب گسستگی و تحلیل تک است. ۸) چیزی بیگانه سبب آزار قلب شده‌است. ۹) شاید از اثر ترسوئی و بزدلی زیاد که دارنده قلب دارد قلب آزار دیده‌باشد.۱۰) شاید از حساسیت زیاد قلب آزار بیند.

ابن سينا- قانون

هیچ نظری موجود نیست: