۱۳۸۶/۰۲/۳۰

بوسه‌هاي پنهاني

يك روز قوال، پيش شيخ ما (ابو سعيد ابوالخير) اين بيت مي‌خواند:

اندر غزل خويش نهان خواهم گشتن
تا بوسه زنم بر دو لبت چونش بخوانى

شيخ پرسيد اين بيت كراست؟ گفت عماره گفته است. شيخ برخاست و با جماعت صوفيان به زيارت خاك عماره شد.

هیچ نظری موجود نیست: