۱۳۸۵/۰۷/۲۱

كوتاه ترين شعر زيبايي كه خوانده ام و بياد مي آورم

آخرين برگ سفرنامه باران اينست
كه زمين
چركين است.

۱ نظر:

روزبه گفت...

کلمه کوتام کرا به یاد کوتاهترین شعری که دوست دارم انداخت:هیچ یک سخنی نگفتند
نه میهمان و
نه میزبان و
نه گل های داوودی
وقتی یکی از دوستانم مرد به معنی این شعر پی بردم