۱۳۸۶/۰۹/۲۳

قرص ترامادول يعني چقدر ترياك؟

در كشور ما و شايد خيلي جاهاي ديگر، مردم فرت و فرت مواد مخدر مصرف مي‌كنند. منظور از مواد مخدر تنها مخدرهاي رسمي مثل ترياك و مورفين و هروئين نيست. مخدرهاي خفيف‌تر مثل كدئين و ترامادول هم جايگاه ويژه‌ي خود را دارند و با عنوان مسكن عرضه و مصرف مي‌شوند.
بارها اتفاق افتاده كه در يك سازمان، قهوه‌خانه‌ي بين راهي، هتل يا كارخانه، دراژه‌ي خالي يا نيمه‌خالي قرص را روي زمين ديده‌ام و از روي فضولي آن را برداشته‌ام. نتيجه به احتمال 85% يك قرص مسكن/مخدر بوده است. خوب، انسان در فرآيندهاي شيميايي درون بدنش حسابي دخالت مي‌كند تا ارتباطش را با واقعيت كم كند.
جدولي پيدا كردم كه انواع دارو‌هاي شبه‌افيوني را با معادل مرفين آنها مقايسه مي‌كند(مرفين از مرفئوس خداي رؤياها در اساطير يونان گرفته شده). ببينيد:
نام دارو
قدرت معادل مرفين
Aspirin
1/360
Difusinal
1/160
Dextropropoxyphene
1/40
Codeine
1/10
Tramadol
1/10
Anileridine
1/4
Demerol
0.36
Hydrocodone
0.6
Morphine
1
Oxycodone
2-1.5
Morphine IV/IM
4
Hydromorphone
5
Oxymorphone
7
Levorphanol
8
Buprenophine
40
Fentanyl
100-50
*Carfentanyl
100000
* فقط براي تخدير حيوانات بزرگ به كار مي‌رود.                              منبع
به اين ترتيب، يك قرص 325 ميلي‌گرمي آسپرين، كمي كمتر از يك ميلي‌گرم مرفين خاصيت تخديري دارد.
چند ماه پيش وقتي نسخه‌ي داروهاي مادرم را از داروخانه گرفتم، صندوقدار بجاي باقيمانده‌ي پول ده قرص ترامادول به من داد.
اما يك قرص ترامادول مثلا 100 ميلي‌گرمي معادل چقدر ترياك است؟
از جدول بالا مي‌شود فهميد كه 100 ميلي‌گرم ترامادول معادل 10 ميلي‌گرم مرفين خوراكي است.
مرفين 16% و كدئين 0.3 تا 3 درصد ترياك را تشكيل مي‌دهد (+ و +). ما براي راحتي، هر گرم مرفين را معادل 6.2 گرم ترياك مي‌گيريم. بنابراين هر قرص ترامادول معادل 62 ميلي‌گرم ترياك است.
***
مرتبط در پستو:
پروپرانولول (اينديرال)، داروي ضد حافظه
اسب ارابه را مي‌كشد، يا ارابه اسب را هل مي‌دهد
اطلاعات اين نوشته نتيجه‌ي كنجكاوي شخصي است و ارزش درماني ندارد.