۱۳۸۵/۰۷/۰۶

اگر سليمان وبلاگ داشت چه مي نوشت؟

سليمان در كتب مقدس اديان ابراهيمي پادشاهي بسيار توانا و داناست. تصويري كه از او پرداخته مي شود، اوج سيطره بشر بر طبيعت، ثروت فراوان و آباداني و آبادگري است كه با دينداري توام بوده است.

اگر سليمان وبلاگ داشت چه مي نوشت؟

او در واقع چنين كاري كرده است. كتاب جامعه در عهد عتيق (تورات) كه بسياري او را همان سليمان مذكوردر قرآن مي دانند با ديگر كتابهاي تورات تفاوت چشمگيري دارد. هم از اين جهت كه از ديدگاهي بسيار انساني نوشته شده و هم اينكه ياس فلسفي و ملالي كه از متن بر مي آيد با ديگر نوشته هاي مقدس متفاوت است. شروع اين كتاب چنين است:

"كلام‌ جامعه‌ بن‌ داود كه‌ در اورشليم‌ پادشاه‌بود: 2 باطل‌ اباطيل‌، جامعه‌ مي‌گويد، باطل‌ اباطيـل‌، همه‌ چيـز باطل‌ است‌. 3 انسان‌ را از تمامي‌ مشقّتش‌ كه‌ زير آسمان‌ مي‌كشد چه‌ منفعت‌ است‌؟ 4 يك‌ طبقه‌ مي‌روند و طبقه‌ ديگر مي‌آيند و زمين‌ تا به‌ ابـد پايـدار مي‌مانـد. 5 آفتـاب‌ طلوع‌ مي‌كند و آفتاب‌ غروب‌ مي‌كند و به‌ جايي‌ كه‌ از آن‌ طلوع‌ نمود مي‌شتابد. 6 باد بطرف‌ جنوب‌ مي‌رود و بطرف‌ شمال‌ دور مي‌زند؛ دورزنان‌ دورزنان‌ مـي‌رود و بـاد به‌ مدارهـاي‌ خـود برمـي‌گردد. 7 جميـع‌ نهرهـا به‌ دريـا جـاري‌ مي‌شـود اما دريا پر نمي‌گردد؛ به‌ مكاني‌ كه‌ نهرها از آن‌ جاري‌ شد به‌ همان‌ جا باز برمي‌گردد. 8 همه‌ چيزها پـر از خستگـي‌ اسـت‌ كه‌ انسـان‌ آن‌ را بيـان‌ نتوانـد كـرد. چشـم‌ از ديـدن‌ سيـر نمي‌شـود و گـوش‌ از شنيدن‌ مملو نمي‌گردد. 9 آنچه‌ بوده‌ است‌ همان‌ است‌ كه‌ خواهد بود، و آنچه‌ شده‌ است‌ همان‌ است‌ كه‌ خواهد شد و زيـر آفتاب‌ هيـچ‌ چيـز تـازه‌ نيست‌. 10 آيا چيـزي‌ هست‌ كه‌ درباره‌اش‌ گفته‌ شـود ببيـن‌ اين‌ تازه‌ است‌؟ در دهرهايي‌ كه‌ قبـل‌ از مـا بـود آن‌ چيز قديم‌ بود. 11 ذكري‌ از پيشينيان‌ نيست‌، و از آيندگان‌ نيـز كه‌ خواهند آمد، نزد آناني‌ كه‌ بعد از ايشان‌ خواهند آمد، ذكري‌ نخواهد بود."

بقيه كتاب قطعا خواندني است و به نظر من براي اجراي تئاتري يا سينمايي خيلي مناسب است.

هیچ نظری موجود نیست: